Home   Willy van Heumenprijs   Stichting   Actueel   Statuten   Beleidsplan   Activiteiten   FinanciŽn   Donaties   Contact   Links         Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren'

                                           (Willy van Heumenfonds)

            Informatie over de Stichting

 


Naam en zetel van de stichting

De stichting draagt de naam: Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren'.
De verkorte naam van de stichting luidt: Willy van Heumenfonds.
Zij heeft haar statutaire zetel in de gemeente Heumen en is gevestigd te Nijmegen.

Inschrijving in het Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09173654.
Fiscaal nummer (RSIN): 8183.47.028

Doel van de stichting

Volgens haar statuten heeft de stichting ten doel:

De stichting tracht dit doel in de eerste plaats te verwezenlijken door eenmaal per twee jaar aan een persoon of organisatie die zich in de afgelopen periode in Nederland bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op dit terrein een stipendium van ten minste 15.000 Euro toe te kennnen, door die persoon of organisatie naar eigen inzicht te besteden aan het welzijn van dieren (de Willy van Heumenprijs).

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden:
Mr. H.M. Pijls, voorzitter
Mr. J.J.M. ten Berge, secretaris-penningmeester
Mr. H.W.M.M. Rieter-van den Bergh
Dr. M.J,W.A. Schiffelers

Van het bestuur zijn lid geweest:
A.J. Rijntjes (van 5 juli 2007 t/m 6 april 2008)
Prof. dr. A.A.M. de Jong (van 5 juli 2007 t/m 31 december 2015)

Raad van advies

De toewijzing van de Willy van Heumenprijs geschiedt door het bestuur van de stichting op advies van een aan de stichting verbonden adviesraad, bestaande uit:
Prof. dr. B.J. Blaauboer, emeritus-hoogleraar Universiteit Utrecht, voorzitter
Prof. dr. J. Ritskes-Hoitinga, hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. C.F.M. Hendriksen, hoogleraar Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. J.B. Prins, hoogleraar Universiteit Leiden
Dr. S.F. de Boer, universitair hoofddocent Groningen

Van de Raad van Advies zijn lid geweest:
Prof. dr. L.F.M. van Zutphen (van 5 juli 2007 t/m 31 december 2015)
Prof. dr. F. Ohl (van 12 december 2007 tot
haar overlijden op 28 januari t/m30 juni 2016)
Prof. dr. J.M. Koolhaas (van 12 december 2007 t/m 30 juni 2017)

Samenwerking met ZonMw

Het stichtingsbestuur heeft besloten om bij de toekenning van de Willy van Heumenprijs nauw samen te werken met het programmateam van het programma 'Meer Kennis met Minder Dieren' (MKMD) van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
Voor het toekennen van de prijs zal eenmaal in de twee jaren door het programmateam worden nagegaan of en zo ja welk(e) project(en) van 'Meer Kennis met Minder Dieren' daarvoor in aanmerking komt/komen. Hiertoe zal door het team v
ůůr 1 april van elk oneven jaar bij het stichtingsbestuur een voordracht worden ingediend. Het bestuur van de stichting zal de voordacht vervolgens voorleggen aan haar Raad van Advies.
Ook projecten buiten het programma 'Meer Kennis met Minder Dieren' kunnen voor toekenning van de prijs in aanmerking komen. Nominaties daarvoor kunnen worden worden ingediend bij het MKMD-programmateam.
De Raad van Advies beoordeelt vervolgens alle genomineerde projecten op hun wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie in het kader van de doelstelling van de stichting en doet op basis daarvan een voordracht aan het bestuur voor de toekenning van de prijs.

Beleidsplan, verslag van activiteiten en financiŽle verantwoording

Om inzicht te verschaffen in de wijze waarop het bestuur voornemens is het doel van de stichting te verwezenlijken, is op deze website een beleidsplan opgenomen. Ook wordt op deze site verslag gedaan van de binnen de stichting uitgeoefende activiteiten en verantwoording afgelegd over haar financiŽn.

Actualiteiten

De meest recente gebeurtenissen, ontwikkelingen en bij de stichting aan de orde zijnde zaken kunnen worden gevolgd op de pagina Actueel van deze website.

Algemeen nut beogende instelling

De Stichting 'Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren' wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat
donaties aan de stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen/de belastbare winst en dat de stichting daarover na ontvangst geen belasting verschuldigd is.


 

 

 

Home  Willy van Heumenprijs  Stichting  Actueel  Statuten  Beleidsplan  Activiteiten  FinanciŽn  Donaties  Contact  Links

                                                                   © 2009 St. Stimuleringsfonds Alt. voor Proefdieren