Actualiteiten

Bestuursmutaties

Op 11 oktober 2018 heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden. Daarin is besloten Prof. Dr. B.C.J. Hamel tot opvolger van Mr. H.M. Pijls als voorzitter te benoemen .

Ook werd mevrouw Dr. E. van Oort benoemd tot secretaris. Zij neemt die functie over van Mr. J.J.M. ten Berge, die penningmeester blijft.

Mevrouw Mr. H.W.M.M. Rieter-van den Bergh en mevrouw Dr. M.J. W.A. Schiffelers hadden te kennen gegeven te willen aftreden als bestuursleden.  Aan hen werd ontslag verleend. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor hun inbreng tijdens hun bestuursperiode en dankt hen daarvoor.

Bestuur

Om gezondheidsredenen heeft de voorzitter, Mr. H.M. Pijls, in februari 2018 zijn ontslag als bestuurslid aangeboden. In de bestuursvergadering van 23 maart 2018 heeft het bestuur zijn ontslag aanvaard.
Het bestuur beschouwt zijn vertrek als een groot verlies voor de stichting. Vanaf de oprichting in 2007 heeft hij leiding gegeven aan het bestuur en zich ingespannen om de Willy van Heumenprijs tot een prestigieuze en zeer gewaardeerde prijs te maken. Hij verdiepte zich in de wereld van de dierproeven en proefdieren. Hij ontwierp de website en fungeerde al die jaren als webmaster.
Zonder zijn niet aflatende inzet was de renommee van de Willy van Heumenprijs en de stichting niet uitgegroeid tot wat zij nu is.
Besloten is de zetel van de voorzitter voorlopig onvervuld te laten en te zoeken naar een nieuwe voorzitter die in staat is hem te vervangen.

Willy van Heumenprijs 2017

Op 2 oktober 2017 is de Willy van Heumenprijs voor de vijfde maal uitgereikt, en wel aan dr. J.M. Beekman voor de ontwikkeling uit menselijke stamcellen van mini-darmen, microsopisch kleine darmpjes waarmee geneesmiddelen tegen cystische fibrose (taaislijmziekte) kunnen worden getest.
Cystische Fibrose (CF) is een erfelijke aandoening, waarbij de slijmklieren in het hele lichaam zeer taai slijm afscheiden. Dit leidt o.a.tot infecties van de luchtwegen, permanente beschadiging van de longen en een slechte spijsvertering. De levensverwachting van mensen met CF is slechts beperkt.
Met behulp mini-darmpjes, gekweekt van stamcellen van patienten, kunnen op individuele wijze medicijnen op effectiviteit worden onderzocht. Deze testen blijken een veel beter voorspellende waarde te hebben dan onderzoek met proefdieren. Dat onderzoek kan dan ook worden overgeslagen, hetgeen leidt tot een belangrijke vermindering van het gebruik van proefdieren.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2017 en op Persbericht.

Mutaties Raad van Advies

Met ingang van 1 juli 2017 is eervol ontslag verleend aan Prof.dr. J.M. Koolhaas als lid van de Raad van Advies van het Willy van Heumenfonds.
Het bestuur is hem bijzonder erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage aan de doelstelling van de stichting, het bevorderen van de 3 V’s, en dankt hem van harte daarvoor.
Met ingang van diezelfde datum zijn drie nieuwe leden van de advisraad benoemd, te weten:
– Prof. dr. C.F.M. Hendriksen, hoogleraar Universiteit Utrecht,
– Prof. dr. ir. J.B. Prins, hoogleraar Universiteit Leiden,
– Dr. S.F.de Boer, hoofddocent Universiteit Gronigen.

Met ingang van 1 oktober 2017 is eervol ontslag verleend aan mevr. Prof. dr. J. Ritskes-Hoitinga als lid van de Raad van Advies. Het bestuur is ook haar zeer erkentelijk en ook zij wordt van harte bedankt voor wat zij voor de stichting en haar doelstelling heeft betekend.

Aanvulling Raad van Advies.

Op 29 november 2018 heeft het bestuur besloten mevrouw Dr. C. den Besten te benoemen tot lid van de Raad van Advies in de vacature die ontstond door het terugtreden van mevrouw Prof. Dr. M. Ritskes-Hoitema.

Nieuw bestuurslid

Met ingang van 14 oktober 2016 is mevrouw Dr. M.J.W.A. Schiffelers benoemd tot bestuurslid van het Willy van Heumenfonds.

Proefschrift Dr. Cathelijne van den Berg

In september 2016 heeft het bestuur besloten aan Cathelijne van den Berg een financiële bijdrage toe te kennen voor de drukkosten van haar proefschrift, getiteld “State of the heart: The promise of pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes in disease modelling, differentiation and development”.
Het onderzoek dat zij in haar proefschrift beschrijft heeft zich gericht op het ontwikkelen van in-vitromodellen voor hartziekten en hartontwikkeling. Daarvoor heeft zij gebruik gemaakt van menselijke pluripotente stamcellen. Het bijzondere van pluripotente stamcellen is dat zij zich ongelimiteerd vermenigvuldigen en vernieuwenen tijdens celkweken in het laboratorium en dat zij zich kunnen ontwikkelen (differentiëren) tot alle gespecialiseerde celtypen.
Door toevoeging van speciale groeifactoren is mevrouw Van den Berg erin geslaagd stamcellen te specialiseren tot kloppende hartspiercellen. Zulke cellen kunnen in het laboratorium worden gebruikt voor studies naar medicijnen en hartziekten. Hierdoor behoeven er minder experimenten op proefdieren te worden uitgevoerd.
Op 26 oktober 2016 promoveerde Cathelijne van den Berg aan de Universiteit Leiden.

Proefschrift Dr. Marie-Jeanne Schiffelers

In maart 2016 heeft het bestuur besloten aan Marie-Jeanne Schiffelers een financiële bijdrage toe te kennen voor de drukkosten van haar proefschrift, getiteld “Animal testing, 3 R models and regulatory acceptance: Technology transitions in a risk-averse context”.
Zij verklaart in dit proefschrift de moeizame acceptatie van 3V-modellen die dierproeven vervangen of het diergebruik verminderen dan wel verfijnen voor de beoordeling van de veiligheid en/of werkzaamheid van medicijnen en chemicalën. Die moeizame acceptatie wordt veroorzaakt door factoren op drie verschillende niveaus (macro, meso en micro). Zo is in onze samenleving (macroniveau) steeds meer sprake van risicomijding. Dit leidt tot tot strenge wetgeving ter bescherming van mens en milieu (mesoniveau). Er is angst om oude werkwijzen te veranderen. Producenten en beoordelaars van producten zijn daardoor vaak terughoudend in het toepassen van 3V-modellen. Verder worden toekomstige gebruikers vaak onvoldoende betrokken bij de ontwikkeling van 3V-modellen (microniveau).
Het gebruik van alternatieven voor dierproeven is volgens Schiffelers op alle drie niveaus te stimuleren. Het is nodig de discussie te blijven voeren over de waarde van dierproeven voor de mens.Ook moeten er heldere beleidsdoelen zijn om het gebruik van 3V-modellen te stimuleren. Verder is het van groot belang dat gebruikers meedenken en ervaring opdoen met 3V-modellen. Dat vraagt commitment (betrokkenheid), coöperatie (samenwerking) en communicatie tussen partijen en een goede coördinatie van het proces: de zogeheten 4 C’s.
Marie-Jeanne Schiffelers promoveerde op 17 juni 2016 aan de Universiteit Utrecht.