Donaties

Wat U zelf kunt doen

Vindt U ook dat het gebruik van proefdieren zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen en dat er dus goed gezocht moet worden naar alternatieven?
Weet dan dat ook U daar mede voor kunt zorgen.
In de eerste plaats door er bij politici op aan te dringen meer gelden beschikbaar te stellen voor het zoeken naar methoden waarbij geen (vervanging) of minder (vermindering) dieren gebruikt behoeven te worden of waarbij proefdieren geen of minder pijn, lijden, ongemak of blijvend letsel ondervinden (verfijning), naar de 3 V’s dus.
Ook kan er bij de politiek op worden aangedrongen onnodige wettelijke barrières tegen het aanwenden van alternatieve testmethoden zowel nationaal als internationaal te vermijden en, als ze nog bestaan, uit de weg te ruimen.

Indien het doel van onze stichting U aanspreekt en en U mee wilt helpen om het onderzoek naar alternatieven voor proefdieren extra te ondersteunen, kunt U ook een bijdrage storten op

bankrekeningnummer (IBAN): NL59FVLB0226098389
ten name van: Willy van Heumenfonds te Nijmegen.

Ook kunt U de stichting tot (mede)erfgenaam benoemen of aan de stichting een legaat nalaten.

Fiscale aspecten van donaties e.d.

De Stichting ‘Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren’ wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit heeft fiscaal de volgende consequenties:

 • Aftrek van giften
  Binnen de daarvoor geldende regels kan een particulier of ondernemer giften aan een ANBI van het belastbaar inkomen/de belastbare winst aftrekken.
  Raadpleeg voor meer bijzonderheden de desbetreffende website van de belastingdienst.
 • Schenkingen
  Een ANBI behoeft geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die de ANBI in het algemeen belang ontvangt en uitkeringen die zij in het algemeen belang doet zijn ook vrijgesteld van schenkbelasting.
 • Erfenissen en legaten
  Een ANBI is geen erfbelasting verschuldigd over erfenissen en legaten die zij in het kader van het algemeen belang heeft ontvangen.