Willy van Heumenprijs

De Willy van Heumenprijs

De Willy van Heumenprijs is een prijs die eens in de twee jaar door het Willy van Heumenfonds wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich in Nederland bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen en dat alternatieven voor het gebruik van proefdieren zo goed mogelijk worden benut.
De prijs bestaat uit een bedrag van ten minste 15.000 Euro, naar eigen inzicht van de winnaar te besteden aan het welzijn van dieren.
Aan de prijs is een wisseltrofee verbonden, bestaande in een bronzen beeldje, voorstellende een door zes apen gedragen offertafel. Bovendien ontvangt de winnaar een bronzen legpenning met oorkonde.
De naam van de prijs en die van het fonds verwijzen naar de oprichtster, die te Heumen woonachtig was. Heumen is tevens de statutaire zetel van het fonds (feitelijk is dit in Nijmegen gevestigd).

‘Willy van Heumen’

Met ‘Willy van Heumen’ duiden wij iemand aan die te kennen heeft gegeven anoniem te willen blijven en die zeer begaan was met het welzijn van dieren in het algemeen en van proefdieren in het bijzonder.
Deze persoon heeft een deel van haar erfenis bestemd voor proefdieren en daarvoor bij testament een stichting opgericht, die thans de verkorte naam ‘Willy van Heumenfonds’ draagt. Zij wilde daarmee een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal dierproeven en aan de verbetering van het lot van proefdieren.

Beeldhouwwerk ‘Hommage’

De oprichtster, die zeer kunstminnend was, heeft tevens opdracht gegeven aan de Brabantse beeldhouwer Joep Coppens om een kunstwerk te vervaardigen waarin uitdrukking wordt gegeven aan de erkentelijkheid die de mensheid verschuldigd is aan alle dieren die ten behoeve van de medische wetenschap en de gezondheidszorg zijn en worden gebruikt.
Dit heeft geresulteerd in het hiernaast getoonde bronzen beeldhouwwerk, getiteld ‘Hommage’. Momenteel bevindt het zich in Den Haag, op een prominente plaats in het gebouw van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, waarmee het fonds een samenwerkingsverband gesloten heeft. Op 7 februari 2011 vond daar de officiële onthulling plaats.
Een verkleind model van het beeld wordt als de hierboven bedoelde wisseltrofee gebruikt.
Voor meer bijzonderheden over het beeldhouwwerk, met name over de door de kunstenaar daarin gestalte gegeven symboliek, kunt U klikken op Hommage of op de foto hiernaast.

Prijsuitreiking

Op 7 februari 2009 is de Willy van Heumenprijs voor het eerst uitgereikt en wel aan prof. dr. T.J.W. Huizinga voor het door hem en zijn team van het Leids Universitair Medisch Centrum verrichte onderzoek naar de ontwikkeling en validatie van een in-vitromodel voor onderzoek en behandeling van reumatische aandoeningen.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2009.
Op 25 augustus 2011, tijdens het te Montreal gehouden 8ste Wereldcongres over Alternatieven voor Dierproeven, werd de prijs voor de tweede maal uitgereikt, en wel aan prof. dr. J.W.H. Heemskerk van de Universiteit Maastricht. Hij ontving de prijs voor het door hem en zijn team verrichte onderzoek naar in-vitromodellen voor de detectie van risicofactoren voor infarcten en bloedingen.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2011.
De Willy van Heumenprijs is op 14 november 2013 voor de derde maal uitgereikt, en wel aan prof. dr. B.J. Blaauboer van de Universiteit Utrecht, die gedurende 4 decennia in verschillende functies betrokken is geweest bij de 3 V’s op het terrein van de toxicologie.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2013
Op 15 oktober 2015 is een gedeelde prijs uitgereikt, en wel aan dr. ir. J. Louisse voor de ontwikkeling van een digitaal proefdier voor de berekening van de effecten van toxische stoffen, en aan mevr. dr. E. van den Bogaard voor de ontwikkeling van een 3D gekweekte menselijke huid voor onderzoek naar geneesmiddelen tegen huidziekten.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2015
Op 2 oktober 2017 is de Willy van Heumenprijs voor de vijfde maal uitgereikt, en wel aan dr. J.M. Beekman voor de ontwikkeling uit menselijke stamcellen van mini-darmen waarmee geneesmiddelen tegen cystische fibrose (taaislijmziekte) kunnen worden getest.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2017.
Op 28 november 2019 is de Willy van Heumenprijs opnieuw uitgereikt. Dit keer aan Dr. R.H.S. Westerink voor zijn onderzoek naar de geschiktheid van geïnduceerde pluripotente stamcellen voor de screening van neurotoxische effecten en de mogelijkheid om door integratie van dit proefdiervrije hersenmodel met in vitro systemen van andere organen ook in andere gebieden van de toxicologie het gebruik van proefdieren te verminderen en te vervangen.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2019.
Op 31 augustus 2021is de Willy van Heumenprijs voor de 7e keer uitgereikt aan Dr. F.A. Scheeren voor zijn onderzoek naar de toepassing van de CRISPR-Cas9 gene-editing tool om bestaande hybridoma’s te modificeren voor nieuwe antilichaamproductie.
Klik voor meer bijzonderheden op Prijsuitreiking 2021.