Beleidsplan

Doelstelling

Het doel van de stichting is beschreven in art. 2 van de statuten.

Actueel beleid

Overeenkomstig art. 2 lid 2 van de statuten zal de stichting uit de revenuen van het stichtingsvermogen tweejaarlijks een stipendium van ten minste € 15.000 onder de naam “Willy van Heumenprijs” uitkeren. De prijs wordt toegekend op aanbeveling van de bij de statuten ingestelde adviesraad, opgemaakt overeenkomstig het met ZonMw gesloten convenant.
De stichting tracht met de prijsuitreiking de maximale publiciteit te verwerven om te bevorderen dat het gebruik van proefdieren wordt vervangen, verminderd of verfijnd.
Daarnaast wordt aan promovendi die in hun promotieonderzoek de terugdringing van het gebruik van proefdieren als doel centraal hebben gesteld of tot een onderzoeksresultaat zijn gekomen dat significant bijdraagt aan die terugdringing, en die een en ander in hun proefschrift duidelijk zichtbaar maken, een tegemoetkoming in de drukkosten van hun proefschrift verleend.
Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal € 500 per publicatie en daarvoor zal ten hoogste € 3.000 per jaar beschikbaar zijn.
Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat in het proefschrift wordt vermeld dat de stichting aan de drukkosten heeft bijgedragen. Verzoeken om een financiële bijdrage dienen daarom tijdig te worden ingediend, bij voorkeur onder gelijktijdige indiening van de samenvatting van het proefschrift. Verzoeken zullen uitsluitend worden gehonoreerd nadat de leescommissie het manuscript van het proefschrift heeft goedgekeurd.

Werkzaamheden

Het bestuur beheert het stamvermogen van de stichting.
Het bestuur ziet toe op de voltalligheid van de adviesraad en op het tijdig uitbrengen het hierboven bedoelde advies.
Het bestuur kent de Willy van Heumenprijs toe en draagt zorg voor een waardige en publiciteit genererende uitreiking.
Het bestuur beoordeelt aanvragen van promovendi voor tegemoetkomingen in de drukkosten van proefschriften.
Voor de nodige publiciteit houdt de stichting de website www.proefdierenalt.nl in stand.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en van de adviesraad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel ontvangen zij een vergoeding voor noodzakelijk gemaakte kosten.

Fondsenwerving

De stichting werft niet actief fondsen. Schenkingen, erfstellingen en legaten ten gunste van de stichting zullen worden aanvaard, mits daaraan geen bezwarende last is verbonden.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting wordt beheerd overeenkomstig de met de desbetreffende bank afgesproken arrangementen. Uitgangspunten hierbij zijn de volgende:
–  Er moet in redelijkheid risicomijdend belegd worden.
–  De beleggingen moeten geschieden in ondernemingen en instellingen die een diervriendelijk en een duurzaam beleid voeren.
–  Het belegd vermogen dient, voor zover mogelijk, een geldstroom op te leveren die het bestuur in staat stelt om de taken van de stichting (tweejaarlijkse toekenning van de Willy van Heumenprijs en de jaarlijkse toekenningen van tegemoetkomingen in de drukkosten van proefschriften die daarvoor in aanmerking komen) uit te voeren.
–  De waarde van de beleggingen dient de inflatie bij te houden.
Alle contacten met de bank lopen in beginsel via de penningmeester.

Besteding exploitatieresultaat

In geval van daling van het stamvermogen van de stichting zal het rendement van het vermogen, voor zover dat niet nodig is voor de uitkering van de Willy van Heumenprijs en de tegemoetkomingen aan promovendi, worden toegevoegd aan het vermogen. In overeenstemming met de bedoelingen van de oprichtster zal getracht worden het stamvermogen van de stichting inflatievast in stand te houden.
Zodra een daling van het stamvermogen van de stichting teniet is gedaan, zal voor de besteding van de revenuen die niet benodigd zijn voor de uitkering van de Willy van Heumenprijs en de tegemoetkomingen aan promovendi, een bestemming worden bepaald ten gunste van het welzijn van dieren, meer in het bijzonder van proefdieren.