Informatie

Naam en zetel van de stichting

De stichting draagt de naam: Stichting ‘Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren’.
De verkorte naam van de stichting luidt: Willy van Heumenfonds.
Zij heeft haar statutaire zetel in de gemeente Heumen en is gevestigd te Nijmegen.

Inschrijving in het Handelsregister en fiscaal nummer (RSIN)

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 09173654.
Fiscaal nummer (RSIN): 8183.47.028

Doel van de stichting

Volgens haar statuten heeft de stichting ten doel:

    • in het bijzonder
      te bevorderen dat het gebruik van proefdieren voor medische doeleinden wordt beperkt tot de werkelijk noodzakelijke proefnemingen
  • in het algemeen
    de bevordering van het welzijn van dieren

De stichting tracht dit doel in de eerste plaats te verwezenlijken door eenmaal per twee jaar aan een persoon of organisatie die zich in de afgelopen periode in Nederland bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op dit terrein een stipendium van ten minste 15.000 Euro toe te kennnen, door die persoon of organisatie naar eigen inzicht te besteden aan het welzijn van dieren (de Willy van Heumenprijs).

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vier leden:
voorzitter:           Prof. Dr. B.C.J. Hamel,
secretaris:           Drs. S.H. de Waard
penningmeester:Drs. J.J. de Jong
Bestuurslid:         Mr. J.J.M. ten Berge

Van het bestuur zijn lid geweest:
de heer A.J. Rijntjes, van 5 juli 2007 t/m 6 april 2008,
Prof. dr. A.A.M. de Jong, van 5 juli 2007 t/m 31 december 2015,
Mr. H.M. Pijls, van 5 juli 2007 t/m 23 maart 2018,
mevrouw Mr. H.W.M.M. Rieter-van den Bergh van 1 januari 2016 t/m 11 oktober 2018,
mevrouw Dr. M.J.W.A. Schiffelers van 14 oktober 2016 t/m 11 oktober 2018.
mevrouw Dr. E. van Oort van 11 oktober 2018 t/m 28 oktober 2021.

Raad van advies

De toewijzing van de Willy van Heumenprijs geschiedt door het bestuur van de stichting op advies van een aan de stichting verbonden adviesraad, bestaande uit:
Prof. dr. B.J. Blaauboer, emeritus-hoogleraar Toxicologie, Universiteit Utrecht, voorzitter
Mevrouw dr. Ir. C. den Besten, vice-president en hoofd Toxicologie en Farmacokinetiek, ProQR Therapeutics NV, Leiden
Dr. S.F. de Boer, universitair hoofddocent Gedragsneurobiologie en Psychofarmacologie, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. C.F.M. Hendriksen, emeritus hoogleraar Alternatieven voor Dierproeven, Universiteit Utrecht en wetenschappelijk medewerker bij Intravacc, Bilthoven
Prof. dr. ir. J.B. Prins, directeur van de biologische onderzoeksfaciliteit van het Francis Crick Institute in London, VK, en tevens hoogleraar Proefdierwetenschappen, Universiteit Leiden.

Van de Raad van Advies zijn lid geweest:
Prof. dr. L.F.M. van Zutphen (van 5 juli 2007 t/m 31 december 2015)
Prof. dr. F. Ohl (van 12 december 2007 tot haar overlijden op 28 januari 2016)
Prof. dr. J.M. Koolhaas (van 12 december 2007 t/m 30 juni 2017)
Prof. dr. J. Ritskes-Hoitinga (van 5 augustus 2014 t/m 30 september 2017)

Samenwerking met ZonMw

Het stichtingsbestuur heeft besloten om bij de toekenning van de Willy van Heumenprijs nauw samen te werken met het programmateam van het programma ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ (MKMD) van ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.
Voor het toekennen van de prijs zal eenmaal in de twee jaren door het programmateam worden nagegaan of en zo ja welk(e) project(en) van ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ daarvoor in aanmerking komt/komen. Hiertoe zal door het team vóór 1 april van elk oneven jaar bij het stichtingsbestuur een voordracht worden ingediend. Het bestuur van de stichting zal de voordacht vervolgens voorleggen aan haar Raad van Advies.
Ook projecten buiten het programma ‘Meer Kennis met Minder Dieren’ kunnen voor toekenning van de prijs in aanmerking komen. Nominaties daarvoor kunnen worden worden ingediend bij het MKMD-programmateam.
De Raad van Advies beoordeelt vervolgens alle genomineerde projecten op hun wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie in het kader van de doelstelling van de stichting en doet op basis daarvan een voordracht aan het bestuur voor de toekenning van de prijs.

Beleidsplan, verslag van activiteiten en financiële verantwoording

Om inzicht te verschaffen in de wijze waarop het bestuur voornemens is het doel van de stichting te verwezenlijken, is op deze website een beleidsplan opgenomen. Ook wordt op deze site verslag gedaan van de binnen de stichting uitgeoefende activiteiten en verantwoording afgelegd over haar financiën.

Actualiteiten

De meest recente gebeurtenissen, ontwikkelingen en bij de stichting aan de orde zijnde zaken kunnen worden gevolgd op de pagina Actueel van deze website.

Algemeen nut beogende instelling

De Stichting ‘Stimuleringsfonds Alternatieven voor Proefdieren’ wordt door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.
Dit houdt onder meer in dat donaties aan de stichting binnen de daarvoor geldende regels door de gever kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen/de belastbare winst en dat de stichting daarover na ontvangst geen belasting verschuldigd is.